2018-03-01 1210

ஷாம் தேசம் (சிரியா ) ஏன் அழிக்கப்படுகிறது ?