2018-03-01 1092

ஷாம் தேசம் (சிரியா ) ஏன் அழிக்கப்படுகிறது ?