2018-02-19 942

இறந்துபோனவர்களால் அல்லாஹ்விடம் சிபாரிசு செய்ய முடியுமா ?