2018-02-12 450

வாரிசுச் சொத்து சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தாமை ஏழு பெரும் பாவங்களில் ஒன்றா ?