2017-11-28 624

நஸீஹத் செய்தல் , புறம் பேசுதல் இரண்டுக்கும் வேறுபாடு என்ன ?