2017-11-20 653

நபி (ஸல் ) பிறந்த தினத்தில் அவர்கள் காட்டிய முன்மாதிரி என்ன