2017-10-02 1152

ஷீஆக்கள் (நுசைரியாக்கள் ) ஏன் முஸ்லிம்களை கொலை செய்கிறார்கள் ?