2017-09-03 1416

இஸ்லாமிய சட்டத்திற்கு முரணாக தீர்ப்பு வழங்கப்படுகின்றதா காதி நீதி மன்றங்களில் ?