2017-08-22 517

சிசுக்கொலை செய்யும் ஜாகிலியா சமூகமாக மாறிவிட்டதா நமது சமூகம் ?