2016-02-08 502

அல்லாஹ் அல்குர்ஆனிலே சிந்திக்கச் சொல்கிறான், அதன் விளக்கம் என்ன?

Download Video