2016-02-08 460

அல்லாஹ்வின் வசங்கள் ஓதிக்காண்பிக்கப்பட்டால் அவர்கள் செவிடர்கள் குருடர்கள் போல் விளமாட்டர்கள் அனும குர்ஆன் வசனத்தின் விளக்கம் என்ன?

Download Video